เครื่องเลื่อยสายพาน Band saw model G4023

เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพเพื่อที่จะช่วยให้การทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง